KVISTRUM MUNKEDALS K:N  
         
         
   

DETALJPLANEN

Planområdet binder samman Munkedals centrum med det befintliga bostadsområdet på Stale. Inom området föreslås tre olika typer av bebyggelse med olika karaktär — friliggande villor, radhus och atriumhus. Bebyggelsen längs med Stalevägen har en stadsmässig karaktär med möjlighet att anordna verksamheter i gatuplanet. Radhusen är inspirerade av de engelska trädgårdsstäderna och anknyter till det närliggande Tingshuset i fasadmaterial med exempelvis tegelinslag. Inom den södra och östra delen av området planeras för friliggande villor. Villaområdet gränsar mot naturen och mot Kviströms naturreservat.

GESTALTNINGSIDÉ

I gestaltningen av planområdet bygger man vidare på värden som redan finns inom området och utvecklar nya identitetsskapande värden. Förebild för utformningen av området är trädgårdsstäder, såsom Änggården i Göteborg.

• ”gröna axeln” , parkstråk, rekreation
• offentlighet
• trädridåer och skogsbryn
• radhuslängor med trädgårdar vända mot varandra och en gångväg emellan skapar stora halvoffentliga/ halvprivata gröna rum tillsammans med parkstråket
• gammal fruktträdgård
• svag lutning mot väster
• blandad bebyggelse
• atriumhusen kan i förslaget utformas som kombinerade verksamhets- och bostadshus.
• varje radhustomt har tillgång till två soliga uteplatser någon gång under dagen.
• parkstråket genom området övergår till naturmark och bildar en buffertzon mellan naturreservat och bostadsområde.

Gator och gångvägar
Inom planområdet finns tre olika typer av gator för biltrafik, även gångvägar behandlas under rubriken gator. Planläggningen inom området utgår ifrån att miljön skall upplevas som trygg och säker för oskyddade trafikanter. Gångvägar inom kvartersmark mellan radhus och tomter har en bredd av 2,5 meter. Gångvägar kantas med kantsten inom gatuområdet. Gångväg inom parkområde Gångvägar inom parkområde skall vara max 2 meter breda.

Tomtmark
Generellt gäller för radhusen att husens ena sida är en mer offentlig gatu- och entrésida, medan den andra utgörs av små trädgårdar som vetter mot en större gemensam trädgård; parken. Gränserna mellan privat-offentligt tydliggörs mot parkområdet respektive gångvägar med klippta häckar placerade på tomtmark.
Placeringen av byggrätter på kvartersmark styrs med planbestämmelser för de olika hustyperna inom området. Förträdgårdarna är en slags mellanzon där gränsen mellan privat och offentligt inte är så tydlig, men ändå markerad genom en kantsten i gatumark.
De sju tomterna som vätter mot Stalevägen har en enhetlig, sammanhållen gatufasad. Verksamheter tillåts i bottenplan. Förgårdsmarken är endast en meter bred och övergår i princip till det offentliga rummet.
Placering

Bebyggelse
För att anknyta till Tingshuset skall det finnas inslag av rödbrunt tegel i fasaderna på radhusen och atriumhusen. Detta kommer också att bidra till att skapa en viss enhetlighet i området, trots att en viss variation i arkitekturen för övrigt är tillåten och önskvärd. Målsättningen är att arkitekturen inom radhusgrupperna skall ges en sammanhållen stil, liksom även för atriumhusen. Villorna ges en friare utformning. Flertalet av villorna ligger på sluttningstomter, vilket medför att det finns en bestämmelse om att suterrängvång skall utföras.

Parkmark
Inom planområdet bevaras en sammanhängande grönstruktur. Grönstrukturen fungerar som närrekreationsområden och som visuellt vackra naturområden för de boende inom området. Parkområdet innehåller öppna ytor för lek och spel i den norra delen. Inom parkområdet finns även förslag på aktivitets- och uppehållsytor för vuxna. I parkområdet integreras lokalt omhändertagande av dagvatten, exempelvis genom anlagda dammar. Den befintliga fruktträdgården i den södra delen återspeglas i en fruktlund vid den norra entrén till parkområdet. I parkområdets östra gräns mot radhusen föreslås avgränsande murar i tegel. I murarna finns möjlighet att integrera sittplatser och belysning.

Naturmark
Naturmarken i den södra delen av planområdet utgör i huvudsak en entrézon till Kviströms naturreservat och fungerar efter planens genomförande som en buffertzon mellan det nya bostadsområdet och naturreservatet.

Gator och gångvägarAREAL: ca 7,3ha
BOSTÄDER: 54 lgh

Externa konsulter:
Medverkan programidé & gestaltningsprogram:
Mareld Landskapsarkitekter , Gränsland Arkitekter
Genomförande- Zirkon Mark & Exploatebeskrivning ring
Geoteknik Skanska teknik
VA AqVAtech
Bullerutredning Björn Hermansson

Ansvarig: Anna-Karin Sjölén