RÄKBODARNA
LYSEKIL K:N  
         
         
   

RÄKBODARNA, SÖDRA HAMNEN LYSEKIL

Planområdet ingår i ett område längs södra hamnen i Lysekil, där kommunen tidigare tagit fram ett planprogram.

Syftet med detaljplanen är att permanenta byggrätter för räkbodarna och restaurangpråmen. I samband med planarbetet ser man även över andra behov som finns kopplade till de befintliga verksamheterna - som exempel kan nämnas större ytor för uteservering, förråd, soprum och toalett. Den restaurangpråm som ligger vid kajkanten inom fastigheten Södra Hamnen 1:115 ingår också i planområdet. Dess byggrätt kommer att bekräftas i detaljplanen.

Trafiksituationen i sin helhet skall ses över i planarbetet. En ny separerad cykelväg skall anordnas längs med huvudgatan. Tillfarten till Curmanska villorna sker idag via strandpromenaden, vilket är en ohållbar lösning. En ny tillfartslösning till Curmanska villorna skall anordnas.


Planbeskrivning PDF Plansamråd PDFPlanområdet utgörs av den södra delen av fastigheten Södra hamnen 1:115 som gränsar i söder till Curmanska villorna samt en mindre del av fastigheten Kyrkvik 1:150.

Ansvarig: Anna Karin Sjölén