NYCKLEBY
STRÖMSTADS K:N  
         
Nyckleby detaljplan
         
   

DETALJPLANEN

På Tjärnö utanför Strömstad planeras för ett nytt bostadsområde för åretruntboende i anslutning till Tjärnö Kyrkby. Planförslaget innehåller beroende på utformning ca 35 boendeenheter i blandad form — enbostadshus och flerbostadshus. Bebyggelsen består av ett sammanhängande område insprängt mellan de befintliga bergspartierna i området.

UTFORMNING
Riktlinjer för gestaltning
I planbeskrivningen anges riktlinjer för gestaltningen av området. Riktlinjerna ger ramar för utformning av ny bebyggelse och andra anläggningar såsom gator, gatubelysning, naturmark m m. I planbestämmelserna tydliggörs riktlinjerna i utformningsbestämmelserna.
Riktlinjerna för gestaltningen av området skall vara ett ett underlag för projektering, bygglovshantering, byggande och framtida förvaltning och skötsel av bebyggelsen och naturmiljön inom området.

NATURMILJÖ
Målsättningen är att den omväxlande terrängen med karaktäristiska bergspartier och hällmarkstallskog inom planområdet skall bevaras så långt det är möjligt. Bebyggelsen ligger i huvudsak inkilad på mjukmarksområden mellan bergspartierna som också bildar naturliga avgränsningar mellan villabebyggelse och flerbostadshus etc.

GATOR
Gatumiljön påverkas av gatans bredd, materialutformning, belysning samt angränsande mark och tomternas förgårdsmark. Överbliven sprängsten inom planområdet föreslås användas i murar och gabioner för att ta upp höjdskillnader mellan gatumark och natur-/kvartersmark.

TOMTMARK
Området för flerbostadshus, ligger i den västra delen av planområdet längs med väg 1029. Ett högre bergsparti avgränsar den norra delen av området mot väg 1029 och bidrar till att skapa ett visst skydd mot trafikbuller för lägenheterna. Inom denna del av området ligger flera markanta bergsknallar som bevaras som värdefull naturmark. Parhusen ligger i den norra delen av området i anslutning till den branta bergväggen . P g a terrängen i denna delen av området har denna fastighet inte riktigt samma byggbara tomtdjup som villatomterna. Om det finns ett behov av fler enbostadshus är det möjligt att stycka av mindre tomter inom denna del av området. Tomter för friliggande villor, ligger inom den nordöstra delen av planområdet där marken är relativt plan. Denna del av planområdet är uppbyggd kring en relativt stram kvartersstruktur som kontrasterar mot den klippiga omgivningen.

 

 

AREAL: ca 8,5 ha
BOSTÄDER: 40-60 lgh

Externa konsulter: Geoteknik Geo-gruppen AB Gator och VA BBK Teknik och Miljökonsulter
Berggeologi Bergab
Bullerutredning Björn Hermansson Riskutredning WSP Samhällsbyggnad

Ansvarig: Anna-Karin Sjölén